سیم و کابل سیمیا

لیست قیمت کابل های آلومینیومی مفتولی​

لیست قیمت کابل های آلومینیومی خودنگهدار

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
137/00025+ 25×187/00016+ 16+×1
188/00016+ 25+ 25×1138/00016+16+ 16×1
533/000 25+25+ 35+ 35×3231/000 16+16+ 25+ 25×1
846/000 25+25+ 70+ 70×3661/000 25+25+ 50+ 50×3
617/000 50+ 16+ 50×3530/00050+ 16+ 35×3
1/066/000 70+ 25+ 95×3837/000 70+ 16+ 70×3
1/250/000 70+ 25+ 120×3