قیمت سیم و کابل سیمیا
سیم و کابل سیمیا

فروش انواع سیم وکابل سیمیا

 

سیم و کابل گویا نمایندگی فروش اینترنتی برند سیمیا

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت کابل افشان 600/1000 V

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
445/00025×1633/00035×1
897/00050×11/257/00070×1
1/610/00095×12/071/000120×1
2/534/000150×13/213/000185×1
4/200/000240×15/336/000300×1
1/397/00025×32/000/00035×3
2/771/00050×33/944/00070×3
5/060/00095×31/825/00025×4
2/292/00025×51/650/00025+16×3
2/292/00035+16×33/140/00050+25×3
4/467/00070+35×35/856/00095+50×3
7/686/000120+70×3

لیست قیمت کابل مفتولی 300/500V - NYM

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
74/0001.5×2113/0002.5×2
163/0004×2232/0006×2
385/00010×2613/00016×2
103/0001.5×3154/0002.5×3
230/0004×3337/0006×3
549/00010×3883/00016×3
134/0001.5×4205/0002.5×4
306/0004×4440/0006×4
733/00010×41/200/00016×4
161/0001.5×5250/0002.5×5
379/0004×5550/0006×5
902/00010×51/500/00016×5

لیست قیمت سیم افشان رنگی/ارت

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
9/8000.5×113/9000.75×1
18/3001×124/8001.5×1
40/8002.5×165/0004×1
96/7006×1177/80010×1
281/00016×1430/00025×1
627/00035×1874/00050×1
1/237/00070×11/585/00095×1
1/975/000120×12/490/000150×1

لیست قیمت کابل افشان

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
25/3000.5×237/8000.75×2
48/7001×267/0001.5×2
110/0002.5×2155/0004×2
226/0006×2394/00010×2
36/0000.5×352/7000.75×3
68/0001×395/5001.5×3
156/5002.5×3222/5004×3
332/5006×3569/50010×3
886/00016×346/0000.5×4
67/7000.75×489/0001×4
125/0001.5×4204/5002.5×4
296/0004×4435/0006×4
755/00010×41/169/00016×4
111/0001×5156/0001.5×5
255/0002.5×5366/0004×5
540/0006×5940/00010×5
1/463/00016×5

کابل مفتولی NYY

سیم مفتولی ارت روکشدار

کابل افشان تخت

لیست قیمت سیم و کابل سیمیا

سیم بند تخت

اعلام حریق قرمز

کابل ابزار دقیق

لیست قیمت کابل افشان کنترل

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
156/0001×7225/0001.5×7
354/5002.5×7216/0001×10
311/0001.5×10259/0001×12
368/0001.5×12349/0001×16
484/0001.5×16433/0001×20
615/0001.5×20514/0001×24
727/0001.5×24

لیست قیمت کابل افشان شیلددار

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
56/5000.50×273/0000.75×2
82/0001×2108/0001.5×2
158/0002.5×276/5000.50×3
94/0000.75×3117/0001×3
154/0001.5×3223/0002.5×3
95/0000.50×4122/0000.75×4
142/0001×4193/0001.5×4
300/0002.5×4

لیست قیمت کابل افشان کنترل TPE کلاس 6

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
553/00025×1743/00035×1
1/057/00050×11/452/00070×1
1/828/00095×1

لیست قیمت کابل مفتولی 600/1000V - NYY

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
84/0001.5×2122/0002.5×2
176/0004×2251/0006×2
405/00010×2114/0001.5×3
165/0002.5×3251/0004×3
358/0006×3577/00010×3
147/0001.5×4214/0002.5×4
322/0004×4458/0006×4
746/00010×41/215/00016×4
178/0001.5×5264/0002.5×5
400/0004×5579/0006×5
938/00010×51/517/00016×5