سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل سیمیا گویا کابل
لیست قیمت سیم و کابل سیمیا

به روز شده در 28 دی 1400

کابل افشان 600/1000 V

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
843.00025×11.227.00035×1
1.700.00050×12.382.00070×1
3.041.00095×13.903.000120×1
4.839.000150×16.048.000185×1
7.939.000240×110.350.000300×1
2.647.00025×33.803.00035×3
5.281.00050×37.493.00070×3
9.607.00095×33.467.00025×4
4.353.00025×53.110.00025+16×3
4.363.00035+16×35.992.00050+25×3
8.617.00070+35×311.319.00095+50×3
14.548.000120+70×36.418.00035*5

کابل مفتولی 300/500V - NYM

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
148.0001.5×2221.0002.5×2
323.0004×2463.0006×2
755.00010×21.197.00016×2
203.0001.5×3300.0002.5×3
463.0004×3660.0006×3
1.069.00010×31.710.00016×3
260.0001.5×4396.0002.5×4
600.0004×4875.0006×4
1.418.00010×42.317.00016×4
312.0001.5×5483.0002.5×5
740.0004×51.069.0006×5
1.742.00010×52.894.00016×5

سیم افشان رنگی/ارت

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
19.1000.5×126.7000.75×1
35.5001×147.0001.5×1
76.0002.5×1121.5004×1
182.5006×1336.50010×1
529.00016×1802.00025×1
1.176.00035×11.613.00050×1
2.330.00070×12.985.00095×1
3.707.000120×14.675.000150×1

کابل افشان سیمیا

کابل افشان کنترل

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
308.0001×7433.0001.5*7
681.0002.5×7429.0001×10
615.0001.5×10499.0001×12
705.0001.5×12672.0001×16
928.0001.5×16843.0001×20
1.202.0001.5×20989.0001×24
1.388.0001.5×24

کابل افشان شیلددار

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
107.0000.50×2133.0000.75×2
156.0001×2202.0001.5×2
297.0002.5×2146.0000.50×3
182.0000.75×3222.0001×3
288.0001.5×3429.0002.5×3
180.0000.50×4226.0000.75×4
346.0001×4346.0001.5×4
563.0002.5×4

کابل افشان کنترل TPE کلاس 6

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
1.000.00025×11.328.00035×1
1.911.00050×12.644.00070×1
3.429.00095×1

کابل مفتولی 600/1000V - NYY

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
171.0001.5×2243.0002.5×2
356.0004×2504.0006×2
800.00010×2228.0001.5×3
324.0002.5×3501.0004×3
708.0006×31.133.00010×3
287.0001.5×4418.0002.5×4
640.0004×4915.0006×4
1.461.00010×42.357.00016×4
351.0001.5×5515.0002.5×5
794.0004×51.137.0006×5
1.821.00010×52.918.00016×5

سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد

کابل افشان تخت

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
789.00025×1520.00016×1
1.508.00050×11.088.00035×1
2.920.00095×12.192.00070×1
3.814.000120×1
قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
467.0002/5×4292.0001/5×4
980.0006×4676.0004×4
2.614.00016×41.690.00010×4
919.0002/5×8578.0001/5×8
1.378.0002/5×12874.0001/5×12
1.037.0000/75×241.140.0001/5×16

کابل مفتولی NYY

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
846.00025×1550.00016×1
1.528.00050×11.146.00035×1
3.047.00095×12.265.00070×1
4.704.000150×13.882.000120×1
7.688.000240×15.870.000185×1
3.143.00016 +25×39.669.000300×1
5.586.00025 +50×34.124.00016 +35×3
10.921.00050 +95×38.016.00070+35×3
16.929.00070 +150×314.250.00070 +120×3
27.520.000120 +240×321.552.00095 +185×3
قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
813.00025×11.184.00035×1
1.641.00050×12.300.00070×1
2.935.00095×13.768.000120×1
4.672.000150×15.840.000185×1
7.667.000240×19.997.000300×1
2.545.00025×33.661.00035×3
5.083.00050×37.246.00070×3
9.255.00095×33.336.00025×4
4.190.00025×56.182.00035×5
2.993.0003*25+ 164.203.0003*35+ 16
5.772.0003*50+ 168.307.0003*70+ 16
10.905.0003*95+ 1614.025.0003*120+ 16
47.0000.50*269.5000.75*2
89.0001*2122.0001.5*2
198.0002.5*2290.0004*2
421.0006*2735.00010*2
65.5000.50*395.0000.75*3
124.0001*3172.0001.5*3
618.0006*31.056.00010*3
1.620.00016*384.0000.50*4
122.0000.75*4162.0001*4
224.0001.5*4365.0002.5*4
552.0004*4809.0006*4
1.386.00010*42.159.00016*4
199.0001*5283.0001.5*5
458.0002.5*5683.0004*5
1.003.0006*51.748.00010*5
2.702.00016*5

قیمت سیم بند تخت

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
59.9000/75×242.7000/5×2
109.0001/5×278.5001×2
171.0002/5×2

کابل ابزار دقیق KNX سبز

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
157.0000/8×2×2

کابل مخابراتی طوسی هوایی

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
75.7000/5×2×444.7000/5×2×2
173.0000/5×2×10107.5000/5×2×6
332.0000/5×2×20297.0000/5×2×15
107.0000/6×2×460.0000/6×2×2
242.0000/6×2×10153.0000/6×2×6
470.0000/6×2×20354.0000/6×2×15
692.0000/6×2×30582.0000/6×2×25
1.142.0000/6×2×50914.0000/6×2×40
2.275.0000/6×2×100

کابل اعلام حریق قرمز

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
473.0001/5×3362.0001/5×2

کابل مخابراتی مشکی زمینی​

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
75.5000/5×2×445.5000/5×2×2
170.0000/5×2×10108.0000/5×2×6
106.0000/6×2×460.0000/6×2×2
243.0000/6×2×10150.0000/6×2×6
480.0000/6×2×20356.0000/6×2×15
705.0000/6×2×30593.0000/6×2×25
1.159.0000/6×2×50934.0000/6×2×40
2.292.0000/6×2×100

لیست قیمت کابل شبکه با تست FLUKE

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
119.000CAT6-UTP/PVC143.000LSZH/CAT6 - UTP
199.000CAT6 - SF/UTP - PVC235.000CAT6 - SF/UTP-LSZH

لیست قیمت کابل آیفونی طوسی

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
42.5000/5×426.6000/5×2
73.5000.5*860.0000/5×6
106.0000/5×1292.0000/5×10
173.0000/5×20

لیست قیمت کابل کواکسیال

لیست قیمت سیم رانژه مخابراتی

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
24.900قطر 1/ 1 - 0/6×217.800قطر 1/ 1 - 0/5×2
قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
78.0004.5C - 2V با فویل آلومینیوم95.5004.5C - 2V
245.000RG - 11112.000RG - 59
106.000CCTV روکش طوسی127.000RG - 6
122.000CCTV روکش مشکی

کابل آلومینیومی مفتولی سیمیا

کابل آلومینیومی خودنگهدار سیمیا

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
245.00025+ 25×1156.00016+ 16+×1
318.00016+ 25+ 25×1239.00016+16+ 16×1
942.000 25+25+ 35+ 35×3402.000 16+16+ 25+ 25×1
1.458.000 25+25+ 70+ 70×31.162.000 25+25+ 50+ 50×3
1.080.000 50+ 16+ 50×3935.00050+ 16+ 35×3
1.826.000 70+ 25+ 95×31.447.000 70+ 16+ 70×3
2.105.000 70+ 25+ 120×3

نمایندگی سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل سیمیا جرء آن دسته از برندهای سیم و کابل می باشد که در سرتاسر ایران دارای نمایندگی‌های زیادی می باشد. برای خرید محصولات با کیفیت و اصل کافی است به یکی از نمایندگی‌های معتبر این برند در بازار لاله زار تهران مراجعه کنید و خرید خود را ثبت نمایید.

فروشگاه گویا کابل به عنوان یکی از نمایندگی‌های معتبر و با سابقه فروش انواع برندهی معتبر سیم و کابل برق در لاله زار تهران آماده خدمت رسانی به مشتریان می باشد.

🔷 مشاهده به روزترین لیست قیمت سیم و کابل برندهای ایرانی 🔷

راه‌های ارتباطی با فروشگاه 

🔽

شرکت سیمیا

اگر بخواهیم تاریخچه شرکت سیمیا را به صورت خلاصه ذکر کنیم باید بگوییم که اوایل انقلاب، صنایع در شرایط مطلوبی نبودند و همچنین نمایندگی‌های شرکت‌های غربی نیز از کادر مجرب خالی شده بودند. شرکت سیمیا با همفکری و مشارکت سهامدارانش در بحبوحه این اتفاقات، تاسیس شد.

از همان اوایل فعالیت و با وجود امکانات محدود و کمبود فضا، شرکت سیمیا، آزمون هایی را روی کالاهای تولیدی خود پیاده کرد تا از کیفیت آنها اطمینان پیدا کند. شرکتی که به پویایی و اصالت داشتن، مشهور است. امروزه این شرکت با در اختیار داشتن ماشین آلات مختلف از بهترین سازندگان اروپایی با فناوری روز دنیا به فعالیت خود ادامه می‌دهد دستگاه‌هایی همانند؛ دستگاه‌ های كشش مدیوم و فاین، دستگاه‌ های كشش راد مس و آلومینیوم و مولتی وایرهای 12 و 16 سیمه، درام تویستر، استرندر، بانچر، اكسترودر و …

اگر بخواهیم که تاریخ دقیق‌تر آن را بیان کنیم می‌توانیم بگوییم در 27 دی ماه در سال 1360 تاسیس شد. ابتدا نام این شرکت الكتریكال وایرز ثبت شده بود اما پس از مدتی در جهت فارسی سازی نام شرکت‌ها این شرکت نام سیمیا را انتخاب نمود و ثبت شد. اگر که بخواهیم معنای لغتی سیمیا را برسی کنیم به معنای علم به اموری است كه انسان را متمكن می سازد می‌باشد. ابتدا این شرکت در اسلامشهر واقع بود و محل اولیه کارخانه یک سالن 480 متری بود. كه در آن با دو خط كشش اكسترودر اقدام به تولید انواع سیم‌های ساختمانی می‌شد. 

در سال 1372 محل کارخانه به نصیر آباد انتقال یافت  بدو انتقال در زمینی به مساحت 2000 متر مربع و سالنی به مساحت 600 متر مربع مستقر گردید اما به تدریج با افزودن زمین‌های اطراف كارخانه و ساخت سالن‌های جدید،  كارخانه سیمیا با 9000 متر مربع زمین، 3600 متر مربع سالن و حدود 130 نفر پرسنل به ظرفیت تولید 5100 تن در سال سیم و کابل رسید. اما در سال 1385 در تهران خیابان دکتر بهشتی خیابان پاكستان برای دفتر مركزی شركت سیمیا تعیین شد و در سال 89 مراحل ساخت آن تمام شد.

گارانتی محصولات سیمیا

اغلب محصولاتی که از نمایندگی فروش سیم و کابل خریداری می‌شود دارای گارانتی هستند و یا دارای خدمات پس از فروش هستند. با توجه به اینکه نمایندگی‌ها کار با کیفیت ارائه می‌دهند اعتماد بیشتری را جذب می‌کنند و در این راستا کیفیت اجناس را تضمین میکنند.

کیفیت سیم و کابل سیمیا

دوام و کیفیت سیم و کابل برق سیمیا بالا است به طوریکه می‌توانید از این محصولات تا مدت‌ها بهره‌مند شوید. با توجه به اینکه کارخانه سیمیا از چندین سال تجربه در امر تولید سیم و کابل بهره‌مند است، تمامی استانداردهای مربوطه و قوانین مربوط به تولید را رعایت نموده و مورد اعتماد بسیاری از کارفرمایان و ساختمان سازها می باشد.

تنوع فروش کابل سیمیا

سیم و کابل‌های برق با توجه به شرایط و محیط کاری دارای تنوع بسیاری هستند بنابراین هر یک برای کاری تهیه شده است. کارخانه سیمیا انواع سیم و کابل برق را تولید می‌نماید. که در ادامه تعدادی از آنها را بررسی میکنیم:

کابل کواکسیال سیمیا

یکی از مهم‌ترین کابل‌هایی که توسط کارخانه سیمیا تولید می‌شود کابل کواکسیال است. این کابل‌ها از جمله کابل‌هایی هستند که برای آنتن‌های تلویزیون و آنتن‌های ماهواره‌ای استفاده می‌شوند. کابل کواکسیال دارای یک هادی فلزی است که به وسیله یک محافظ پوشیده شده است.

کابل مخابراتی سیمیا

کابل‌ مخابراتی سیمیا در ساختمان‌ها برای انتقال سیگنال‌‌های دیجیتال و آنالوگ به کار گرفته می‌‌شوند. همچنین در فکس، تلفن و سیستم‌های اعلام حریق نیز کارایی دارند. کابل‌های مخابراتی اکثراً عایق، روکش پی وی سی و شیلد آلومینیومی دارند.

 کابل مفتولی سیمیا

کابل مفتولی از جمله کابل‌هایی است که به صورت به هم تابیده شده تهیه شده‌اند. از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند. در لوله‌ها و زیرگچ استفاده می‌شوند. از این کابل‌ها عموما در داخل سیم کشی استفاده می‌شود و استفاده از آن‌ها در زیر بتن و زیر زمین مجاز نمی‌باشد.کابل‌های مفتولی با ولتاژهای نامی شناخته می‌شوند که به صورت 300 و 750 دسته بندی می‌شود.

کابل افشان تخت سیمیا

کابل افشان تخت نیز نوعی دیگر از کابل‌های افشان است که به صورت مسطح طراحی و ساخته شده است. عمده‌ترین مزایای این کابل‌ها نسبت به کابل‌های افشان گرد، استحکام مکانیکی بیشتر، انعطاف بیشتر و حجم کمتر اشاره نمود. کابل افشان تخت همواره می‌تواند کاربردهای وسیعی در صنعت داشته باشد.

سیم بند تخت سیمیا

یکی دیگر از محصولات سیمیا سیم بند تخت است. سیم بندهای تخت تحت عنوان سیم بند شناخته می‌شوند. در سیم کشی ساختمان استفاده می‌شوند. سیم بند تخت دارای دو رشته سیم است که یکی از آن‌ها به نول وصل می‌شود و دیگری به فاز وصل می‌شود. این کابل‌ها در حلقه‌های 100 متری تهیه و تولید شده‌اند و ولتاژ نامی 300 را دارا هستند.

کابل ابزار دقیق سیمیا

برای انتقال دیتاها به کار می‌روند. در اتاق‌های کنترل واحدهای صنعتی کاربرد ویژه‌ای دارند و به همین دلیل به نام کابل ابزار دقیق شناخته می‌شوند. نمایندگی فروش سیم و کابل به عرضه این محصولات با قیمت مناسب می‌پردازد. با استفاده از این کابل‌ها مدارها در برابر اختلالات ناشی از نویز حفاظت می‌شوند.

کابل اعلام حریق سیمیا

کابل‌های اعلام حریق ازجمله کابل‌هایی هستند که در برابر حریق بسیار مقاوم بوده و دارای پوشش‌های فلزی محافظ هستند. سیستم‌های اعلام حریق نیاز به کابل کشی مناسب دارند تا حین حریق دچار اختلال نشوند. برای تهیه این دسته از کابل‌ها می‌توانید به نمایندگی فروش سیم و کابل سیمیا  مراجعه کنید.

کابل شبکه سیمیا

کابل‌ شبکه سیمیا از جمله کابل‌های با مقاومت بالا هستند که با داشتن روکش، مانع از ورود هرگونه نویزی به آن می‌شود. در انواع مختلف و گوناگونی کابل‌های شبکه سیمیا، طراحی و ارائه شده اند. این کابل‌ها، نقش انتقال دیتا و اطلاعات در سطح شبکه را برعهده داشته و اغلب تشکیل شده از رشته سیم های نازک رنگی هستند.

کابل آیفونی سیمیا

کابل‌های آیفونی سیمیا از کابل‌های نازکی هستند که در برق ساختمان جهت استفاده در انواع آیفون به کار می رود. جنس روکش کابل‌های آیفونی از نوع پی وی سی، می‌باشد

سیم و کابل آلومینیومی سیمیا

سیم و کابل آلومینیومی به دو دسته کلی سیم و کابل زمینی و سیم و کابل فشار قوی تقسیم بندی می‌شوند. این سیم و کابل‌ها دارای مزایا و معایبی هستند. برای انتخاب این دسته از کابل‌ها بهتر است با توجه به کاربردی که در صنعت دارند انتخاب شوند. از کابل‌های زمینی آلومینیومی در پروژه‌های مختلف مربوط به نیروی برق استفاده می‌شود. این کابل‌ها به دلیل قیمت مناسبی که دارند بیشتر استفاده می‌شوند. کابل‌های آلومینیومی فشار قوی نیز برای انتقال جریان برق استفاده می‌شوند و برای شبکه‌های توزیع برق مناسب هستند. هزینه خرید این سیم و کابل‌ها بستگی به ضخامت و متراژ دارد.

 

کابل‌ آلومینیومی خودنگهدار سیمیا

کابل‌های آلومینیومی خود نگهدار کابل‌هایی هستند که برای سیستم‌های برق رسانی تک فاز و سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت این دسته از کابل‌ها نسبت به کابل‌های مسی ارزان‌تر است. امکان سرقت و دزدیده شدن آن‌ها کمتر است. مهم‌ترین معایبی که برای کابل‌های آلومینیومی خود نگهدار ذکر می‌شود پوسیدگی پس از مدت سه تا چهار سال است. برای استعلام قیمت دقیق سیم و کابل سیمیا می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی مندرج در وبسایت اقدام نمایید.