سیم و کابل سیمیا

فروش کابل کرمان و کاویان

لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان

کابل هواییکناف و قرقره (ریال)برش(ریال)
1+2+0/649/00050/500
2+2+0.672/00074/500
3+2+0.6101/000104/000
4+2+0.6128/000133/000
6+2+0.6174/000179/000
10+2+0.6274/000383/000
15+2+0.6392/000404/000
20+2+0.6523/000538/000
25+2+0.6671/000691/000
30+2+0.6760/000784/000
40+2+0.61/022/0001/053/000
50+2+0.61/271/0001/307/000
60+2+0.61/523/0001/569/000
100+2+0.62/651/0002/732/000
200+2+0.64/776/0004/918/000

لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان

کابل هواییقرقره(ريال)برش(ريال)
10+2+0.4176/000181/000
15+2+0.4224/000230/000
20+2+0.4299/000309/000
25+2+0.4359/000370/000
32+2+0.4416/000428/000
40+2+0.4523/000538/000
45+2+0.4590/000606/000
50+2+0.4650/000670/000
60+2+0.4807/000832/000
100+2+0.41/224/0001/259/000
200+2+0.42/330/0002/400/000

لیست قیمت کابل کواکسیال کرمان و کاویان

کابل کواکسیالقیمت نقدیتکی/برش
آنتن کرمان معمولی57/200تکی:57/800
آنتن کرمان صادراتی97/500تکی:98/000
آنتن صادراتی 100-5085/500تکی:89/100
آنتن صادراتی50-2079/600تکی:83/200
RG 59 B/U131/000برش:137/000
RG 58 B/U119/000برش:125/000
C-2V tci مخابراتی 2/582/000
C-2V tci مخابراتی 3127/000
RG 11 /U432/000برش:444000
کواکسیال میکروفونی66/500
RG6160/000برش:166/000
کرمانCAT5101/000
(400متری)کابل مینی 4 رشته190/000برش:195/000
شیلد1/5+2قرقره:266/000برش:273/000
کابل دیتا0.8+2+2قرقره:175/000برش:180/000

لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان

کابل هواییکناف و قرقره (ریال)برش(ریال)
2+2+0.563/00065/300
4+2+0.5101/000104/000
6+2+0.5138/000143/000
10+2+0.5217/000225/000
15+2+0.5299/000309/000
16+2+0.5334/000344/000
20+2+0.5378/000390/000
25+2+0.5484/000499/000
32+2+0.5608/000627/000
40+2+0.5675/000695/000
45+2+0.5836/000851/000
50+2+0.5901/000927/000
100+2+0.51/794/0001/848/000
200+2+0.53/440/0003/540/000

لیست قیمت کابل زمینی کرمان و کاویان

کابل زمینیقرقره(ريال)برش(ريال)
2+2+0.683/00085/000
4+2+0.6128/000123/000
6+2+0.6178/000185/000
10+2+0.6283/000293/000
15+2+0.6432/000446/000
20+2+06556/000572/000
25+2+0.6687/000707/000
30+2+0.6822/000847/000
40+2+0.61/088/0001/120/000
50+2+0.61/342/0001/385/000
100+2+0.62/678/0002/756/000
150+2+0.63/837/0003/956/000
200+2+0.64/978/0005/132/000

لیست قیمت کابل آیفونی کرمان و کاویان

کابل آیفونیمتراژقیمت(ريال)
2+0.4300m21/000
4+0.42500m31/100
6+0.42000m43/400
8+0.41500m55/800
10+0.41500m65/300
12+0.41250m78/400
2+0.52500m26/500
4+0.52000m43/400
6+0.51500m61/100
8+0.51250m78/400
10+0.51250m93/200
12+0.51000m113/000

لیست قیمت سیم و کابل