سیم و کابل سیمیا

فروش کابل کرمان و کاویان

لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان

کابل هواییکناف و قرقره (ریال)برش(ریال)
1+2+0/6تماس بگیریدتماس بگیرید
2+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
3+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
4+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
6+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
10+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
15+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
20+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
25+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
30+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
40+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
50+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
60+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
100+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
200+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید

لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان

کابل هواییقرقره(ريال)برش(ريال)
10+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
15+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
20+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
25+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
32+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
40+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
45+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
50+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
60+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
100+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید
200+2+0.4تماس بگیریدتماس بگیرید

لیست قیمت کابل کواکسیال کرمان و کاویان

کابل کواکسیالقیمت نقدیتکی/برش
آنتن کرمان معمولیتماس بگیریدتکی:57/800
آنتن کرمان صادراتیتماس بگیریدتکی:98/000
آنتن صادراتی 100-50تماس بگیریدتکی:89/100
آنتن صادراتی50-20تماس بگیریدتکی:83/200
RG 59 B/Uتماس بگیریدبرش:137/000
RG 58 B/Uتماس بگیریدبرش:125/000
C-2V tci مخابراتی 2/5تماس بگیرید
C-2V tci مخابراتی 3تماس بگیرید
RG 11 /Uتماس بگیریدبرش:444000
کواکسیال میکروفونیتماس بگیرید
RG6تماس بگیریدبرش:166/000
کرمانCAT5تماس بگیرید
(400متری)کابل مینی 4 رشتهتماس بگیریدبرش:195/000
شیلد1/5+2تماس بگیریدبرش:273/000
کابل دیتا0.8+2+2تماس بگیریدبرش:180/000

لیست قیمت کابل هوایی کرمان و کاویان

کابل هواییکناف و قرقره (ریال)برش(ریال)
2+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
4+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
6+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
10+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
15+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
16+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
20+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
25+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
32+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
40+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
45+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
50+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
100+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید
200+2+0.5تماس بگیریدتماس بگیرید

لیست قیمت کابل زمینی کرمان و کاویان

کابل زمینیقرقره(ريال)برش(ريال)
2+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
4+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
6+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
10+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
15+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
20+2+06تماس بگیریدتماس بگیرید
25+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
30+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
40+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
50+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
100+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
150+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید
200+2+0.6تماس بگیریدتماس بگیرید

لیست قیمت کابل آیفونی کرمان و کاویان

کابل آیفونیمتراژقیمت(ريال)
2+0.4300mتماس بگیرید
4+0.42500mتماس بگیرید
6+0.42000mتماس بگیرید
8+0.41500mتماس بگیرید
10+0.41500mتماس بگیرید
12+0.41250mتماس بگیرید
2+0.52500mتماس بگیرید
4+0.52000mتماس بگیرید
6+0.51500mتماس بگیرید
8+0.51250mتماس بگیرید
10+0.51250mتماس بگیرید
12+0.51000mتماس بگیرید

برای خرید انواع سیم و کابل روی لینک زیر کلیک کنید

برندهای سیم و کابل در گویا کابل