سیم و کابل سیمیا

فروش سیم و کابل زاگرس

سیم و کابل گویا نمایندگی فروش اینترنتی برند زاگرس

لیست قیمت سیم افشان

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*1تماس بگیرید1*1تماس بگیرید
1.5*1تماس بگیرید2.5*1تماس بگیرید
4*1تماس بگیرید6*1تماس بگیرید
10*1تماس بگیرید16*1تماس بگیرید
25*1تماس بگیرید35*1تماس بگیرید
50*1تماس بگیرید70*1تماس بگیرید

لیست قیمت سیم ارت

سایزقیمتسایزقیمت
1.5*1تماس بگیرید2.5*1تماس بگیرید
4*1تماس بگیرید6*1تماس بگیرید
10*1تماس بگیرید16*1تماس بگیرید
25*1تماس بگیرید35*1تماس بگیرید
50*1تماس بگیرید70*1تماس بگیرید

لیست قیمت سیم ارت مفتول

سایزقیمتسایزقیمت
16*1تماس بگیرید25*1تماس بگیرید
35*1تماس بگیرید

لیست قیمت کابل مفتول

سایزقیمتسایزقیمت
4*2تماس بگیرید4*4تماس بگیرید
6*2تماس بگیرید6*4تماس بگیرید
10*2تماس بگیرید10*4تماس بگیرید
16*4تماس بگیرید25+16*3تماس بگیرید
35+16*3تماس بگیرید

لیست قیمت کابل کولری

سایزقیمتسایزقیمت
1*4تماس بگیرید1.5*4تماس بگیرید
1.5*5تماس بگیرید

لیست قیمت سیم نایلون

سایزقیمتسایزقیمت
0.5*2تماس بگیرید0.75*2تماس بگیرید
1*2تماس بگیرید1.5*2تماس بگیرید
2.5*2تماس بگیرید

سیم افشان

سیم ارت

سیم نایلون

کابل مفتول

کابل کولری

کابل افشان

لیست قیمت کابل افشان دو رشته

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*2تماس بگیرید1*2تماس بگیرید
1.5*2تماس بگیرید2.5*2تماس بگیرید
4*2تماس بگیرید6*2تماس بگیرید
10*2تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان سه رشته

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*3تماس بگیرید1*3تماس بگیرید
1.5*3تماس بگیرید2.5*3تماس بگیرید
4*3تماس بگیرید6*3تماس بگیرید
10*3تماس بگیرید10*3دوروتماس بگیرید
16*3دوروتماس بگیرید25*3تماس بگیرید
35*3تماس بگیرید50*3تماس بگیرید
25+16*3تماس بگیرید35+16*3تماس بگیرید
50+25*3تماس بگیرید70+35*3تماس بگیرید
95+50*3تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان چهار رشته

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*4تماس بگیرید1*4تماس بگیرید
1.5*4تماس بگیرید2.5*4تماس بگیرید
4*4تماس بگیرید6*4تماس بگیرید
10*4تماس بگیرید16*4تماس بگیرید
25*4تماس بگیرید35*4تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان پنج رشته

سایزقیمتسایزقیمت
1.5*5تماس بگیرید2.5*5تماس بگیرید
4*5تماس بگیرید6*5تماس بگیرید
10*5تماس بگیرید16*5تماس بگیرید
25*5تماس بگیرید35*5تماس بگیرید

برای خرید انواع سیم و کابل روی لینک زیر کلیک کنید