سیم و کابل سیمیا

فروش سیم و کابل زاگرس

سیم و کابل گویا نمایندگی فروش اینترنتی برند زاگرس

لیست قیمت سیم افشان

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*11/720/0001*12/220/000
1.5*13/520/0002.5*15/280/000
4*18/800/0006*112/130/000
10*119/240/00016*1305/000
25*1479/00035*1660/000
50*1945/00070*11/445/000

لیست قیمت سیم ارت

سایزقیمتسایزقیمت
1.5*13/530/0002.5*15/290/000
4*18/820/0006*112/170/000
10*119/300/00016*1308/000
25*1482/00035*1663/000
50*1950/00070*11/450/000

لیست قیمت سیم ارت مفتول

سایزقیمتسایزقیمت
16*1316/00025*1495/000
35*1682/000

لیست قیمت کابل مفتول

سایزقیمتسایزقیمت
4*2212/0004*4371/000
6*2304/0006*4550/000
10*2448/00010*4852/000
16*41/327/00025+16*32/000/000
35+16*32/570/000

لیست قیمت کابل کولری

سایزقیمتسایزقیمت
1*48/800/0001.5*412/500/000
1.5*515/400/000

لیست قیمت سیم نایلون

سایزقیمتسایزقیمت
0.5*22/700/0000.75*23/810/000
1*24/820/0001.5*26/400/000
2.5*29/500/000

سیم افشان

سیم ارت

سیم نایلون

کابل مفتول

کابل کولری

کابل افشان

لیست قیمت کابل افشان دو رشته

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*25/050/0001*26/160/000
1.5*28/930/0002.5*213/750/000
4*220/620/0006*228/000/000
10*2448/000

لیست قیمت کابل افشان سه رشته

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*36/370/0001*38/750/000
1.5*312/660/0002.5*319/150/000
4*328/000/0006*340/400/000
10*3619/00010*3دورو665/000
16*3دورو1/125/00025*31/640/000
35*32/160/00050*33/150/000
25+16*32/000/00035+16*32/570/000
50+25*33/600/00070+35*35/250/000
95+50*37/200/000

لیست قیمت کابل افشان چهار رشته

سایزقیمتسایزقیمت
0.75*48/300/0001*411/250/000
1.5*415/920/0002.5*425/400/000
4*437/150/0006*453/450/000
10*4825/00016*41/327/000
25*42/140/00035*42/900/000

لیست قیمت کابل افشان پنج رشته

سایزقیمتسایزقیمت
1.5*5199/0002.5*5315/000
4*5465/0006*5674/000
10*51/060/00016*51/720/000
25*52/650/00035*53/690/000

لیست قیمت سیم و کابل