سیم و کابل سیمیا

فروش سیم و کابل رویان

لیست قیمت CAT 5

نام محصولقیمت(ریال)
CAT5-UTPتماس بگیرید
(CAT5-UTP(LSZHتماس بگیرید
CAT5-SFTPتماس بگیرید
(CAT5-SFTP(LSZHتماس بگیرید
(CAT5-SFTP(O.Dتماس بگیرید
(CAT5-SFTP(D.Jتماس بگیرید

لیست قیمت CAT 6

نام محصولقیمت
CAT6-UTPتماس بگیرید
(CAT6-UTP(LSZHتماس بگیرید
CAT6-FTPتماس بگیرید
(CAT6-FTP(LSZHتماس بگیرید
CAT6-SFTPتماس بگیرید
(CAT6-SFTP(O.Dتماس بگیرید
(CAT6-SFTP(D.Jتماس بگیرید
(CAT6-SFTP(LSZHتماس بگیرید

لیست قیمت (CAT 6 (PATCH CORD

نام محصولقیمت
CAT6-UTPتماس بگیرید
(CAT6-UTP(LSZHتماس بگیرید
CAT6-FTPتماس بگیرید
(CAT6-FTP(LSZHتماس بگیرید
CAT6-SFTPتماس بگیرید
(CAT6-SFTP(LSZHتماس بگیرید

لیست قیمت

سیم و کابل

رویان

CAT 5

CAT 6

کابل شبکه

لیست قیمت کابل شبکه - PATCH CABLE

نام محصولمترقیمت
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه0.30تماس بگیرید
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه0.5تماس بگیرید
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه1تماس بگیرید
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه1.5تماس بگیرید
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه2تماس بگیرید
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه3تماس بگیرید
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه5تماس بگیرید
CAT 6 UTP - PATCH CORD - کابل شبکه10تماس بگیرید

لیست قیمت سیم و کابل