سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت کابل افشان

محصولسایزواحدقیمت
کابل افشان0.5*2حلقه3/396/000
کابل افشان0.75*2حلقه5/184/000
کابل افشان1*2حلقه6/240/000
کابل افشان1.5*2حلقه8/680/000
کابل افشان2.5*2حلقه13/740/000
کابل افشان4*2حلقه21/050/000
کابل افشان6*2حلقه30/068/000
کابل افشان10*2متر522/000
کابل افشان0/5*3حلقه5/220/000
کابل افشان0/75*3حلقه7/020/000
کابل افشان1*3حلقه8/796/000
کابل افشان1.5*3حلقه12/405/000
کابل افشان2.5*3حلقه19/460/000
کابل افشان4*3حلقه30/000/000
کابل افشان6*3حلقه43/700/000
کابل افشان10*3متر732/000
کابل افشان16*3متر1/128/000
کابل افشان25*3متر1/692/000
کابل افشان35*3متر2/290/000
کابل افشان50*3متر3/480/000
کابل افشان70*3متر4/920/000
کابل افشان95*3متر6/276/000
کابل افشان16+25*3متر2/106/000
کابل افشان35+16*3متر2/790/000
کابل افشان50+25*3متر3/720/000
کابل افشان70+35*3متر5/652/000
کابل افشان95*1متر2/074/000
کابل افشان120*1متر2/550/000
کابل افشان0.5*4حلقه6/689/000
کابل افشان0.75*4حلقه8/808/000
کابل افشان1*4حلقه11/275/000
کابل افشان1.5*4حلقه16/000/000
کابل افشان2.5*4حلقه25/250/000
کابل افشان4*4حلقه39/600/000
کابل افشان6*4حلقه57/650/000
کابل افشان10*4متر955/000
کابل افشان16*4متر1/474/500
کابل افشان25*4متر2/334/000
کابل افشان35*4متر3/423/000
کابل افشان1.5*5حلقه20/124/000
کابل افشان2.5*5حلقه31/625/000
کابل افشان4*5متر486/000
کابل افشان6*5متر699/600
کابل افشان10*5متر1/208/500
کابل افشان16*5متر1/879/000
کابل افشان25*5متر3/126/000
کابل افشان35*5متر1/112/500

لیست قیمت کابل کواکسیال

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل کواکسیال4/5C-2Vمتر66/000

لیست قیمت کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل تلفنی2 زوجی (مسی 0/6)متر41/400
کابل تلفنی4 زوجی (مسی 0/6)متر73/800
کابل تلفنی6 زوجی (مسی 0/6)متر105/600
کابل تلفنی10 زوجی (مسی 0/6)متر174/600

لیست قیمت کابل RG59

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل RG59سادهمتر54/000
کابل RG59ترکیبیمتر75/600

لیست قیمت کابل تخت

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل تخت16*3متر1/232/000

لیست قیمت کابل مفتول

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل مفتول NYY2.5*2متر140/400
کابل مفتول NYY4*2متر216/000
کابل مفتول NYY6*2متر318/000
کابل مفتول NYY10*2متر531/600
کابل مفتول NYY6*3متر446/500
کابل مفتول NYY10*3متر751/200
کابل مفتول NYY25+16*3متر2/063/000
کابل مفتول NYY35+16*3متر2/728/000
کابل مفتول NYY50+25*3متر3/713/800
کابل مفتول NYY4*4متر404/400
کابل مفتول NYY6*4متر586/800
کابل مفتول NYY10*4متر970/800
کابل مفتول NYY16*4متر1/538/000
کابل مفتول NYY6*5متر712/800
کابل مفتول NYY10*5متر1/233/600
کابل مفتول NYY16*5متر1/897/500

لیست قیمت کابل مفتول ( کولری )

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل مفتول ( کولری )1*4حلقه10/245/000
کابل مفتول ( کولری )1.5*4حلقه14/965/000
کابل مفتول ( کولری )1*5حلقه13/032/000
کابل مفتول ( کولری )1.5*5حلقه18/636/000

لیست قیمت کابل سازمانی

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل سازمانی6+6*1متر324/000
کابل سازمانی10+10*1متر490/800
کابل سازمانی6+6*3متر606/000
کابل سازمانی10+10*3متر986/500

لیست قیمت کابل شیلددار

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل شیلددار1*2متر98/000
کابل شیلددار1.5*2متر116/700
کابل شیلددار2.5*2متر168/000
کابل شیلددار1.5*3متر157/500
کابل شیلددار2.5*3متر235/800
کابل شیلددار1.5*4متر197/000

کابل مفتولی

سیم مفتول و افشان

کابل افشان

سیم نایلونی

کابل تخت

کابل شیلددار

لیست قیمت سیم افشان

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم افشان0.5*1حلقه1/408/000
سیم افشان0.75*1حلقه1/885/000
سیم افشان1*1حلقه2/436/000
سیم افشان1.5*1حلقه3/288/000
سیم افشان2.5*1حلقه4/932/000
سیم افشان4*1حلقه8/220/000
سیم افشان6*1حلقه12/615/000
سیم افشان10*1حلقه20/880/000
سیم افشان16*1حلقه34/470/000
سیم افشان25*1متر531/500
سیم افشان35*1متر721/500
سیم افشان50*1متر1/070/000
سیم افشان70*1متر1/505/000
سیم افشان95*1متر2/005/000
سیم افشان120*1متر2/490/000

لیست قیمت سیم افشان ارت

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم افشان ارت1.5*1حلقه3/292/000
سیم افشان ارت2.5*1حلقه4/938/000
سیم افشان ارت4*1حلقه8/230/000
سیم افشان ارت6*1حلقه12/635/000
سیم افشان ارت10*1حلقه20/985/000
سیم افشان ارت16*1حلقه34/648/000
سیم افشان ارت25*1متر535/000
سیم افشان ارت35*1متر725/000
سیم افشان ارت50*1متر1/075/000
سیم افشان ارت70*1متر1/513/000
سیم افشان ارت95*1متر2/015/000
سیم افشان ارت120*1متر2/501/000

لیست قیمت سیم مفتول

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم مفتول0.5*1حلقه1/413/600
سیم مفتول0.75*1حلقه1/890/000
سیم مفتول1*1حلقه2/441/000
سیم مفتول1.5*1حلقه3/304/000
سیم مفتول2.5*1حلقه4/956/000
سیم مفتول4*1حلقه8/260/000
سیم مفتول6*1حلقه12/680/000
سیم مفتول10*1حلقه21/480/000
سیم مفتول16*1متر354/000

لیست قیمت سیم نایلونی( بندتخت )

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم نایلون0.5*2حلقه2/724/000
سیم نایلون0.75*2حلقه4/051/000
سیم نایلون1*2حلقه4/950/000
سیم نایلون1.5*2حلقه6/889/000
سیم نایلون2.5*2حلقه10/930/000

لیست قیمت کابل کیسه ای

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل کیسه ای0.5*2حلقه3/202/000
کابل کیسه ای0.75*2حلقه4/596/000
کابل کیسه ای1*2حلقه5/536/000
کابل کیسه ای1.5*2حلقه7/980/000
کابل کیسه ای2.5*2حلقه11/810/000

لیست قیمت سیم و کابل