سیم و کابل سیمیا

سیم و کابل البرز الکتریک نور

لیست قیمت کابل افشان

محصولسایزواحدقیمت
کابل افشان0.5*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان0.75*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1.5*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان2.5*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان4*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان6*2حلقهتماس بگیرید
کابل افشان10*2مترتماس بگیرید
کابل افشان0/5*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان0/75*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان1.5*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان2.5*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان4*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان6*3حلقهتماس بگیرید
کابل افشان10*3مترتماس بگیرید
کابل افشان16*3مترتماس بگیرید
کابل افشان25*3مترتماس بگیرید
کابل افشان35*3مترتماس بگیرید
کابل افشان50*3مترتماس بگیرید
کابل افشان70*3متر4/920/000
کابل افشان95*3متر6/276/000
کابل افشان16+25*3متر2/106/000
کابل افشان35+16*3متر2/790/000
کابل افشان50+25*3متر3/720/000
کابل افشان70+35*3متر5/652/000
کابل افشان95*1متر2/074/000
کابل افشان120*1متر2/550/000
کابل افشان0.5*4حلقه6/689/000
کابل افشان0.75*4حلقه8/808/000
کابل افشان1*4حلقه11/275/000
کابل افشان1.5*4حلقه16/000/000
کابل افشان2.5*4حلقه25/250/000
کابل افشان4*4حلقه39/600/000
کابل افشان6*4حلقه57/650/000
کابل افشان10*4متر955/000
کابل افشان16*4متر1/474/500
کابل افشان25*4متر2/334/000
کابل افشان35*4متر3/423/000
کابل افشان1.5*5حلقه20/124/000
کابل افشان2.5*5حلقه31/625/000
کابل افشان4*5متر486/000
کابل افشان6*5متر699/600
کابل افشان10*5متر1/208/500
کابل افشان16*5متر1/879/000
کابل افشان25*5متر3/126/000
کابل افشان35*5متر1/112/500

لیست قیمت کابل کواکسیال

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل کواکسیال4/5C-2Vمترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل تلفنی2 زوجی (مسی 0/6)مترتماس بگیرید
کابل تلفنی4 زوجی (مسی 0/6)مترتماس بگیرید
کابل تلفنی6 زوجی (مسی 0/6)مترتماس بگیرید
کابل تلفنی10 زوجی (مسی 0/6)مترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل RG59

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل RG59سادهمترتماس بگیرید
کابل RG59ترکیبیمترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل تخت

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل تخت16*3مترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل مفتول

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل مفتول NYY2.5*2مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY4*2مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY6*2مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY10*2مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY6*3مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY10*3مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY25+16*3مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY35+16*3مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY50+25*3مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY4*4مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY6*4مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY10*4مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY16*4مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY6*5مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY10*5مترتماس بگیرید
کابل مفتول NYY16*5مترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل مفتول ( کولری )

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل مفتول ( کولری )1*4حلقهتماس بگیرید
کابل مفتول ( کولری )1.5*4حلقهتماس بگیرید
کابل مفتول ( کولری )1*5حلقهتماس بگیرید
کابل مفتول ( کولری )1.5*5حلقهتماس بگیرید

لیست قیمت کابل سازمانی

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل سازمانی6+6*1مترتماس بگیرید
کابل سازمانی10+10*1مترتماس بگیرید
کابل سازمانی6+6*3مترتماس بگیرید
کابل سازمانی10+10*3مترتماس بگیرید

لیست قیمت کابل شیلددار

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل شیلددار1*2مترتماس بگیرید
کابل شیلددار1.5*2مترتماس بگیرید
کابل شیلددار2.5*2مترتماس بگیرید
کابل شیلددار1.5*3مترتماس بگیرید
کابل شیلددار2.5*3مترتماس بگیرید
کابل شیلددار1.5*4مترتماس بگیرید

کابل مفتولی

سیم مفتول و افشان

کابل افشان

سیم نایلونی

کابل تخت

کابل شیلددار

لیست قیمت سیم افشان

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم افشان0.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان0.75*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان1*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان1.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان2.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان4*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان6*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان10*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان16*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان25*1مترتماس بگیرید
سیم افشان35*1مترتماس بگیرید
سیم افشان50*1مترتماس بگیرید
سیم افشان70*1مترتماس بگیرید
سیم افشان95*1مترتماس بگیرید
سیم افشان120*1مترتماس بگیرید

لیست قیمت سیم افشان ارت

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم افشان ارت1.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان ارت2.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان ارت4*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان ارت6*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان ارت10*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان ارت16*1حلقهتماس بگیرید
سیم افشان ارت25*1مترتماس بگیرید
سیم افشان ارت35*1مترتماس بگیرید
سیم افشان ارت50*1مترتماس بگیرید
سیم افشان ارت70*1مترتماس بگیرید
سیم افشان ارت95*1مترتماس بگیرید
سیم افشان ارت120*1مترتماس بگیرید

لیست قیمت سیم مفتول

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم مفتول0.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول0.75*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول1*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول1.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول2.5*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول4*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول6*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول10*1حلقهتماس بگیرید
سیم مفتول16*1مترتماس بگیرید

لیست قیمت سیم نایلونی( بندتخت )

نام محصولسایزواحدقیمت
سیم نایلون0.5*2حلقهتماس بگیرید
سیم نایلون0.75*2حلقهتماس بگیرید
سیم نایلون1*2حلقهتماس بگیرید
سیم نایلون1.5*2حلقهتماس بگیرید
سیم نایلون2.5*2حلقهتماس بگیرید

لیست قیمت کابل کیسه ای

نام محصولسایزواحدقیمت
کابل کیسه ای0.5*2حلقهتماس بگیرید
کابل کیسه ای0.75*2حلقهتماس بگیرید
کابل کیسه ای1*2حلقهتماس بگیرید
کابل کیسه ای1.5*2حلقهتماس بگیرید
کابل کیسه ای2.5*2حلقهتماس بگیرید

لیست قیمت سیم و کابل