سیم و کابل سیمیا

فروش انواع سیم وکابل کسری

سیم و کابل گویا نمایندگی فروش اینترنتی برند کسری

لیست قیمت کابل خشک کسری

سایزقیمتسایزقیمت
10*1تماس بگیرید16*1تماس بگیرید
25*1تماس بگیرید35*1تماس بگیرید
50*1تماس بگیرید70*1تماس بگیرید
95*1تماس بگیرید1.5*2تماس بگیرید
2.5*2تماس بگیرید4*2تماس بگیرید
6*2تماس بگیرید10*2تماس بگیرید
16*2تماس بگیرید25*2تماس بگیرید
1.5*3تماس بگیرید2.5*3تماس بگیرید
4*3تماس بگیرید6*3تماس بگیرید
10*3تماس بگیرید16*3تماس بگیرید
25*3تماس بگیرید35*3تماس بگیرید
25+16*3تماس بگیرید35+16*3تماس بگیرید
50+25*3تماس بگیرید70+35*3تماس بگیرید
95+50*3تماس بگیرید

لیست قیمت شیلد کسری

سایزقیمتسایزقیمت
0.5*2تماس بگیرید0.75*2تماس بگیرید
1*2تماس بگیرید1.5*2تماس بگیرید
2.5*2تماس بگیرید4*2تماس بگیرید
6*2تماس بگیرید10*2تماس بگیرید
0.5*3تماس بگیرید0.75*3تماس بگیرید
1*3تماس بگیرید1.5*3تماس بگیرید
2.5*3تماس بگیرید4*3تماس بگیرید
10*3تماس بگیرید16*3تماس بگیرید
25*3تماس بگیرید0.5*4تماس بگیرید
0.75*4تماس بگیرید1*4تماس بگیرید
1.5*4تماس بگیرید2.5*4تماس بگیرید
4*4تماس بگیرید6*4تماس بگیرید
10*4تماس بگیرید16*4تماس بگیرید
25*4تماس بگیرید0.5*5تماس بگیرید
0.75*5تماس بگیرید1*5تماس بگیرید
1.5*5تماس بگیرید2.5*5تماس بگیرید
4*5تماس بگیرید6*5تماس بگیرید
10*5تماس بگیرید0.5*6تماس بگیرید
0.75*6تماس بگیرید1*6تماس بگیرید
1.5*6تماس بگیرید0.5*7تماس بگیرید
0.75*7268/0001*7305/000
1.5*7399/0002.5*7735/000
0/5*8277/0000.75*8326/000
1*8384/0001.5*8504/000
2.5*8893/0000.5*10323/000
0.75*10420/0001*10447/000
1.5*10620/0002.5*10998/000
0.5*12401/0000.75*12515/000
1*12552/0001.5*12714/000
2.5*121/250/0000/75*14578/000
1*14667/0001.5*14840/000
0.5*16518/0000.75*16641/000
1*16772/0001.5*161/008/000
2.5*161/628/0000.5*20609/000
0/75*20772/0001*20893/000
1.5*201/176/0002.5*202/048/000
0.5*24714/0000.75*24914/000
1*241/082/0001.5*241/523/000
2.5*242/730/0000.5*30998/000
0.75*301/208/0001*301/418/000
1.5*301/943/0000.5*401/239/000
0.75*401/806/0001*402/090/000
1.5*402/835/000

لیست قیمت کابل خشک زمینی کسری

سایزقیمتسایزقیمت
1*4تماس بگیرید1.5*4تماس بگیرید
2.5*4تماس بگیرید4*4تماس بگیرید
6*4تماس بگیرید10*4تماس بگیرید
16*4تماس بگیرید25*4تماس بگیرید
35*4تماس بگیرید1.5*5تماس بگیرید
2.5*5تماس بگیرید4*5تماس بگیرید
6*5تماس بگیرید10*5تماس بگیرید
16*5تماس بگیرید25*5تماس بگیرید
35*5تماس بگیرید1.5*7تماس بگیرید
2.5*7تماس بگیرید1.5*10تماس بگیرید
2.5*10تماس بگیرید1.5*12تماس بگیرید
2.5*12تماس بگیرید1*16تماس بگیرید
1.5*16تماس بگیرید1.5*19تماس بگیرید
1.5*24تماس بگیرید

لیست قیمت کابل تخت

سایزقیمتسایزقیمت
25*3تماس بگیرید35*3تماس بگیرید
1.5*4تماس بگیرید2.5*4تماس بگیرید
4*4تماس بگیرید6*4تماس بگیرید
10*4تماس بگیرید16*4تماس بگیرید
25*4تماس بگیرید35*4تماس بگیرید
1.5*8تماس بگیرید2.5*8تماس بگیرید
1.5*12تماس بگیرید2.5*12تماس بگیرید
1.5*16تماس بگیرید2.5*16تماس بگیرید
0.75*20تماس بگیرید1.5*20تماس بگیرید
0.75*24تماس بگیرید1.5*24تماس بگیرید

کابل خشک کسری

کابل خشک زمینی کسری

کابل شیلد

سیم و کال کسری

کابل تخت کسری

سیم کسری

کابل افشان کسری

لیست قیمت سیم کسری

سایزقیمتسایزقیمت
سیم 0.5تماس بگیریدسیم 0.75تماس بگیرید
سیم 1تماس بگیریدسیم 1.5تماس بگیرید
سیم 2.5تماس بگیریدسیم 4تماس بگیرید
سیم 6تماس بگیریدسیم 10تماس بگیرید
سیم 16*1تماس بگیریدسیم 25*1تماس بگیرید
سیم 35*1تماس بگیریدسیم 50*1تماس بگیرید
سیم 70*1تماس بگیریدسیم 95*1تماس بگیرید
سیم 120*1تماس بگیریدسیم 150*1تماس بگیرید
نایلونی 0.5*2تماس بگیریدنایلونی 0.75*2تماس بگیرید
نایلونی 1*2تماس بگیریدنایلونی 1.5*2تماس بگیرید
نایلونی 2.5*2تماس بگیرید

لیست قیمت کابل افشان کسری

سایزقیمتسایزقیمت
0.5*2تماس بگیرید0.75*2تماس بگیرید
1*2تماس بگیرید1.5*2تماس بگیرید
2.5*2تماس بگیرید4*2تماس بگیرید
6*2تماس بگیرید10*2تماس بگیرید
16*2تماس بگیرید0.5*3تماس بگیرید
0.75*3تماس بگیرید1*3تماس بگیرید
1.5*3تماس بگیرید2.5*3تماس بگیرید
4*3تماس بگیرید6*3تماس بگیرید
10*3تماس بگیرید16*3تماس بگیرید
25*3تماس بگیرید25+16*3تماس بگیرید
35*3تماس بگیرید35+16*3تماس بگیرید
50*3تماس بگیرید50+25*3تماس بگیرید
70*3تماس بگیرید70+35*3تماس بگیرید
95*3تماس بگیرید95+50*3تماس بگیرید
0.5*4تماس بگیرید0.75*4تماس بگیرید
1*4تماس بگیرید1.5*4تماس بگیرید
2.5*4تماس بگیرید4*4تماس بگیرید
6*4تماس بگیرید10*4تماس بگیرید
16*4تماس بگیرید25*4تماس بگیرید
35*4تماس بگیرید0.5*5تماس بگیرید
0.75*5142/0001*5167/000
1.5*5225/0002.5*5360/000
4*5586/0006*5815/000
10*51/415/00016*52/115/000
25*53/673/00035*54/786/000
0.75*6186/0001*6245/000
1.5*6231/0000.5*7131/000
0.75*7172/0001*7199/000
1.5*7252/0002.5*7496/000
4*7832/0006*71/155/000
10*72/006/0000.5*8156/000
0.75*8214/0001*8255/000
1.5*8349/0002.5*8641/000
0.5*10202/0000.75*10258/000
1*10286/0001.5*10399/000
2.5*10735/0000.5*12239/000
0.75*12312/0001*12339/000
1.5*12468/0002.5*12872/000
0.75*14391/0001*14454/000
1.5*14609/0002.5*141/103/000
0.5*16378/0000.75*16558/000
1*16656/0001.5*16966/000
2.5*161/229/0000.5*20415/000
0.75*20541/0001*20599/000
1.5*20830/0002.5*201/554/000
0.5*24502/0000.75*24641/000
1*24704/0001.5*241/008/000
2.5*241/932/0000.5*30704/000
0.75*30872/0001*30987/000
1.5*301/418/0000.5*401/019/000
0.75*401/355/0001*401/565/000
1.5*402/216/0000.5*501/292/000
1*501/565/0001.5*522/783/000
0.5*601/575/0001*602/457/000
1.5*613/203/000مهار 1.5*12935/000
مهار 1.5*161/271/000

لیست قیمت سیم و کابل کسری

سیم و کابل مسیر عبور جریان الکتریکی است که  انتقال انرژی را برعهده دارد. در حقیقت این تجهیزات مسیری ایمن را برای عبور الکترون‌ها فراهم می‌آورند. سیم‌ و کابل در انواع مختلف و توسط برندهای گوناگون تولید می‌شوند. برند کسری یکی از برندهای تولید کننده انواع سیم و کابل است که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. محصولات این شرکت با کیفیت بالا تولید می‌شوند و از استانداردهای لازم برخوردارند.

لیست قیمت سیم و کابل

سیم و کابل کسری

سیم و کابل کسری دو محصول با عملکرد نسبتا مشابه هستند. اما به دلیل تفاوت‌های ساختاری کاربرد‌های مختلفی دارند و با توجه به نوع آن‌ها در مکان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کابل و سیم هر یک از دو بخش اصلی هادی و  عایق تشکیل شده‌اند. بخش هادی مسیر عبور الکترون است که توسط یک ماده عایق پوشش داده می‌شود. این عایق می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد و مانع از نشت برق به اطراف می‌شود.

بخش سوم که تنها در کابل‌ها وجود دارد، در حقیقت وجه تمایز کابل و سیم به شمار می‌آید. این بخش پوششی است که غلاف نام دارد و سطح خارجی کابل‌ها را می‌پوشاند. غلاف‌ها کابل را در مقابل عوامل بیرونی از قبیل آسیب‌های مکانیکی، مواد شیمیایی، فشار، نفوذ رطوبت و … محافظت می‌کنند.

کابل خشک کسری

عوامل مختلفی در انتخاب یک کابل مناسب تعیین کننده است. یکی از این موارد مربوط به هادی کابل است. کابل‌ها بر اساس شکل هادی به انواع مفتولی (خشک) و انواع افشان تقسیم می‌شوند. کابل‌های خشک دسته‌ای از کابل‌ها هستند که از یک رشته سیم هادی تشکیل شده‌اند. همانطور که از نام این کابل‌ها بر می‌آید این مدل انعطاف پذیری کمی دارند. قدرت رسانایی این سیم‌ها، بالاست و معمولا از یک رشته هادی از جنس مس تشکیل شده‌اند. از کابل‌های خشک در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. اما کاربرد آن‌ها به طور مستقیم در زیر زمین یا درون بتون بر اساس استانداردها ممنوع است.

لیست قیمت سیم و کابل کسری

کابل خشک زمینی کسری

کابل‌های خشک زمینی کسری به طور اختصاصی برای کاربرد زمینی طراحی شده‌اند. از این کابل‌ها تنها می‌توان در مکان‌‌های ثابت که تحرک کمی دارند، استفاده کرد. ساختمان‌ها، فضای باز، زیر خاک، درون آب، نیروگاه ها، صنایع، مراکز توزیع و  شبکه های مصرف از مناطقی هستند که کابل‌های زمینی مورد مصرف دارند.

شیلد کسری

کابل شیلد دار کسری یک دسته پر کاربرد از کابل‌ها است. این نوع از کابل‌ها قیمت بالاتری دارند و یک محافظ یا شیلد در ساختار آن‌ها وجود دارد که لایه عایق را در بر می‌گیرد.

شیلد این کابل‌ها به طور معمول از جنس آلومینیوم یا مس و آلومینیوم است. این لایه به دو صورت بافته شده یا پیچی داخل کابل قرار می‌گیرد. کابل شیلد دار در کابل‌های شبکه، انتقال تصویر، سیستم‌های امنیتی و بعضی از بخش‌های برق رسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لایه نویز‌های الکتریکی یا بارهای الکترواستاتیک را جذب می‌کند و اجازه ورود آن‌ها را به رشته‌های هادی کابل نمی‌دهد.

کابل تخت کسری

کابل‌های تخت فرم نواری دارند و سطح مقطع آن‌ها به برخلاف انواع گرد به شکل مستطیلی است. رشته‌های سیم در این کابل‌ها به طور افقی در کنار هم قرار می‌گیرند. این کابل‌ها به دلیل طراحی خاص، فضای کمتری را اشغال می‌کنند و انعطاف بیشتری را دارند. علاوه بر آن در مقایسه با انواع گرد ایمنی بالاتری را فراهم می‌آورند.

انواع سیم و کابل

تداخل الکترومغناطیسی و تضعیف بار الکتریکی در کابل‌های تخت به نسبت انواع گرد کمتر است. مقاومت بالاتری در برابر گرما دارند. این کابل‌ها در انواع ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۲۴ رشته موجود هستند و کاربردهای گسترده‌ای دارند. یکی از کاربردهای رایج کابل‌های تخت در آسانسورها و بالابرها است.

انواع سیم کسری

برند کسری در کنار تولید کابل، انواع سیم را نیز تولید می‌کند. طبقه بندی سیم‌ها هم مانند انواع کابل است. سیم‌های تولیدی برند کسری ممکن است به صورت افشان، مفتولی و نیمه افشان تولید شوند که هر کدام کاربردهای ویژه و مخصوص به خود را دارند و در شرایط مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیم‌ها با سطح مقطع مختلف و انواع هادی تولید می‌شوند. عایق مورد استفاده در سیم‌های تولیدی برند کسری نیز متنوع هستند و بر این اساس می‌توان به سیم‌های نسوز که با عایق نسوز تولید می‌شوند، اشاره کرد.

یکی دیگر از انواع سیم‌ و کابل کسری، سیم‌های نایلونی هستند که از دو رشته سیم نازک به هم چسبیده تشکیل شده‌اند. این سیم‌ها را حتما در بسیاری از وسایل برقی مشاهده کرده‌اید. سیم‌های نایلونی دارای دو رشته جداگانه هستند که یکی از آن‌ها به فاز و دیگری به نول وصل می‌شود. از این سیم‌ها معمولا در وسایل برقی با مصرف پایین برق استفاده می‌شود.

سیم و کابل کسری

کابل افشان کسری

کابل افشان یک کابل انعطاف پذیر است که بر خلاف انواع مفتولی از تعدادی رشته هادی تشکیل شده است. این کابل‌ها از قرار گرفتن تعداد زیادی رشته مسی در کنار هم تشکیل می‌شود. این کابل‌ها دارای سطح مقطع و ولتاژ نامی متفاوت هستند و در انواع مختلف تولید می‌شوند. روکش و عایق این کابل‌ها با توجه به کاربردشان متفاوت است.

برای آشنایی با قیمت انواع سیم و کابل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.