سیم و کابل سیمیا
سیم و کابل سیمیا

فروش انواع سیم وکابل سیمیا

 

سیم و کابل گویا نمایندگی فروش اینترنتی برند سیمیا

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت سیم مفتولی ارت روکشدار سبز و زرد

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
422/00025×1269/00016×1
774/00050×1571/00035×1
1/536/00095×11/144/00070×1
1/985/000120×1

لیست قیمت کابل افشان تخت سیمیا

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
257/0002/5×4160/0001/5×4
516/0006×4353/0004×4
1/397/00016×4890/00010×4
521/0002/5×8320/0001/5×8
761/0002/5×12474/0001/5×12
562/0000/75×24632/0001/5×16

لیست قیمت کابل مفتولی NYY

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
440/00025×1284/00016×1
797/00050×1593/00035×1
1/581/00095×11/168/00070×1
2/435/000150×12/034/000120×1
4/000/000240×13/091/000185×1
1/610/00016 +25×35/090/000300×1
2/930/00025 +50×32/090/00016 +35×3
5/660/00050 +95×34/130/00070+35×3
8/630/00070 +150×37/170/00070 +120×3
14/250/000120 +240×311/150/00095 +185×3

لیست قیمت سیم بند تخت سیمیا

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
30/6000/75×221/5000/5×2
55/8001/5×240/0001×2
89/8002/5×2

کابل مفتولی NYY

سیم مفتولی ارت روکشدار

کابل افشان تخت

لیست قیمت سیم و کابل سیمیا

سیم بند تخت

اعلام حریق قرمز

کابل ابزار دقیق

لیست قیمت کابل ابزار دقیق KNX سبز

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
83/0000/8×2×2

لیست قیمت کابل مخابراتی طوسی هوایی

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
41/0000/5×2×423/8000/5×2×2
94/0000/5×2×1058/5000/5×2×6
94/0000/5×2×20161/0000/5×2×15
56/0000/6×2×431/0000/6×2×2
133/0000/6×2×1080/0000/6×2×6
259/0000/6×2×20195/0000/6×2×15
381/0000/6×2×30320/0000/6×2×25
636/0000/6×2×50514/0000/6×2×40
1/254/0000/6×2×100181/0000.5×2×20

لیست قیمت کابل اعلام حریق قرمز

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
250/0001/5×3190/0001/5×2

لیست قیمت کابل مخابراتی مشکی زمینی​

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
42/0000/5×2×425/2000/5×2×2
94/0000/5×2×1060/0000/5×2×6
59/0000/6×2×433/3000/6×2×2
134/0000/6×2×1083/0000/6×2×6
264/0000/6×2×20194/0000/6×2×15
388/0000/6×2×30322/0000/6×2×25
637/0000/6×2×50514/0000/6×2×40
1/250/0000/6×2×100

لیست قیمت کابل شبکه با تست FLUKE

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
72/000CAT6 - UTP86/500LSZH/CAT6 - UTP
127/000CAT6 - SF/UTP - PVC142/000CAT6 - SF/UTP-LSZH

لیست قیمت کابل آیفونی طوسی

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
22/0000/5×413/7000/5×2
40/0000/5×831/7000/5×6
57/0000/5×1249/0000/5×10
93/0000/5×20

لیست قیمت کابل کواکسیال

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
45/0004.5C - 2V با فویل آلومینیوم50/0004.5C - 2V
129/000RG - 1156/500RG - 59
54/000CCTV روکش طوسی65/500RG - 6
59/000CCTV روکش مشکی

لیست قیمت سیم رانژه مخابراتی

قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)قیمت (متر به ریال)سایز محصول (mm2)
8/700قطر 1/ 1 - 0/6×212/200قطر 1/ 1 - 0/5×2